فوق العاده ظرفیت چرخ مرطوب و قیمت ها در مشاهده خوا هید کرد