اروپا و روسیه از گیاهان را به بهره خشک از زغال سنگ