چگونه به سخت کار کردن chilies قرمز بر روی دستگاه صفحه اصلی