معادن caol بریتانیا تحت چه شرایطی بهره برداری از منابع یادداشت