آنچه را که حداقل مقاومت فشاری بتن به عنوان در aashto است