جدید و یا استفاده پاره پاره و خرد کردن دستگاه کالیفرنیا