که چگونه بسیاری از beneficatio گیاهان گسترده ای وجود دارد جهان